Biznes plan

Lekcja: Pojęcie biznes planu.

Pojęcie biznes planu.

Biznes plan - business plan, jest to plan gospodarczy Twojej firmy, to plan prowadzenia interesów, to plan przedstawiający zamierzenia rozwojowe firmy. Jest on realistyczną oceną sytuacji firmy, zaplanowaniem strategii, celów firmy oraz sposobów ich osiągnięcia a także potencjału firmy.

Biznes plan określa poszczególne kroki jakie Twoja firma powinna przyjąć by zamierzone zadania i cele zostały zrealizowane. To podstawowy dokument opisujący działalność przedsiębiorstwa i jego rozwój.

Tworząc biznes plan powinieneś uwzględnić kwestie finansowe, aktualną sytuację na rynku, uwarunkowania technologiczne, marketingowe i kadrowe. Nade wszystko powinieneś tworzyć biznes plan w oparciu o ocenę konkurencji oraz oszacowanie ryzyka. Należy również pamiętać, że czynniki, które uwzględnia się przy pisaniu biznes planu cechuje zmienność i dynamika.

 

Cele i funkcje biznes planu.


Celem biznes planu jest przedstawienie przyszłej formy Twojego przedsiębiorstwa. Biznes plan pomaga sprecyzować odpowiedzi na istotne pytania dotyczące Twojej przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji planów. Kiedy opracowujesz biznes plan, daje Ci to możliwość sprawnego zarządzania firmą podczas jej działalności oraz staje się środkiem do regularnego korygowania błędnych pomysłów.

 Ważne jest, aby Twój biznes plan cechował profesjonalizm, aby zawarte w nim przewidywania i prognozy były realistyczne. Istotne jest aby treść dokumentu była interesująca. Warto także zadbać o oprawę graficzną, sprawdzić tekst pod kątem błędów czy nieścisłości. Niech tekst będzie zrozumiały i łatwy w odbiorze dla czytającego.

Funkcje biznes planu:

§         Funkcja wewnętrzna

o       Pomaga we właściwym zarządzaniu firmą.

§         Funkcja zewnętrzna

o       Pozyskiwanie źródeł finansowania, np. kredytu.

§         Funkcja planowania

o       Uszczegóławia i doskonali strategię firmy.

§         Funkcja kontrolna

o       Porównuje faktyczne wyniki przedsiębiorstwa z wcześniejszymi planami.

§         Funkcja informacyjna

o       Narzędzie niezbędne w procesie ubiegania się o kredyt czy inwestora, daje informacje na temat wielkości potrzebnych środków do finansowania Twojej działalności.

o       Jako dokument informuje pracowników, a także instytucje zewnętrzne o zamierzeniach Twojej firmy.

Biznes plan jest więc dokumentem bardzo obszernym w treść, przekazuje szereg istotnych i precyzyjnych informacji. Pokazuje faktyczną sytuację firmy. Biznes plan uwidacznia wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Twojej firmy, nie pomijając zagrożeń związanych z danym przedsięwzięciem.


Korzyści płynące ze stworzenia biznes planu.

 

1.     Wsparcia podania o kredyt. Bardzo często biznes plan konieczny jest przy składaniu wniosków o udzielenie kredytu na finansowanie działalności Twojej firmy. Jest to dokument, który pozwoli ocenić kredytodawcy Twój pomysł i jego powodzenie.

2.     Kontrola odpowiedniego wykorzystania środków finansowych. Biznes plan zawiera nie tylko kwestie prezentacji Twojego pomysłu. Jest także źródłem danych finansowych, co pozwoli Ci w przyszłości na sprawniejsze dysponowanie środkami finansowymi, zgodnie z zamierzeniami zawartymi w biznes planie. A bezpośrednio wiąże się z tym zagadnieniem również możliwość kompleksowej oceny przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej, szczegółowa projekcja przychodów i kosztów, prognoza przepływów pieniężnych, określenie wartości przedsiębiorstwa.

3.     Ustalenie i zdefiniowanie celów, oraz metod ich osiągnięcia. Przelewając na papier Swoje pomysły, prezentując rozwiązania i metody dochodzenia do zamierzonych efektów automatycznie definiujesz cele i misję Twojej firmy. Prezentowane już rozwiązania dają możliwość generowania innych pomysłów i zadań.

4.     Określenie nowej działalności. Na podstawie biznes planu możesz stworzyć kolejną, nową formę działalności Twojej firmy. Istniejące dotychczas zadania i metody mogą posłużyć jako podstawy do rozwoju nowego kierunku Twojej działalności.

5.     Określenie uzgodnień miedzy partnerami.

6.     Ustalenie wartości biznesu, do sprzedaży lub celów prawnych.

7.     Ocena nowej linii produkcyjnej, promocji i ekspansji. Dzięki stworzeniu biznes planu możesz zadbać o konkurencyjność oferowanych produktów/usług. Treść biznes planu pozwoli Ci na sprawniejsze ustalenie kwestii kosztów, jakości czy ceny.

8.     Określenie planu marketingowego dla wszystkich produktów/usług z uwzględnieniem wielkości i wzrostu rynku, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, polityki cenowej, kanałów dystrybucji i sposobów promocji.

9.     Kluczowe czynniki sukcesu i analiza. Treść biznes planu uwidacznia silne i słabe strony Twojej firmy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Wyznaczenie optymalnej struktury organizacyjnej. W celu usprawnienia przepływu informacji i osiągnięcia wysokiej sprawności działania Twojej firmy metody i sposoby działania umieszczone w biznes planie pozwolą na wypracowanie optymalnego rozwiązania.

Lekcja: 1/6


Powrót